لیست استادیوم های فوتبال جهان | مشخصات و تصاویر استادیوم های فوتبال

لیست استادیوم های فوتبال جهان | گنجایش و رتبه و تصویر – مشخصات و تصاویر استادیوم های فوتبال

گت بلاگز   جمهوری دموکراتیک کنگو مشخصات ورزشگاه Stade des Martyrs ♦ در کینشاسا   جمهوری دموکراتیک کنگو