لیست استادیوم های فوتبال جهان | مشخصات و تصاویر استادیوم های فوتبال

لیست استادیوم های فوتبال جهان | گنجایش و رتبه و تصویر – مشخصات و تصاویر استادیوم های فوتبال

مشخصات ورزشگاه Stade des Martyrs ♦ در کینشاسا   جمهوری دموکراتیک کنگو

نام ورزشگاه: Stade des Martyrs ♦ گنجایش استادیوم ( طرفیت) : ۸۰٬۰۰۰ استادیوم Stade des Martyrs ♦ در شهر کینشاسا و کشور   جمهوری دموکراتیک کنگو قرار دا..

ادامه مطلب